CORPORATE GOVERNANCE

Corporate Governance Code

De Code

De Corporate Governance Code (verder: de Code) is een gedragscode voor bedrijven om goed ondernemerschap en het afleggen van verantwoording over het uitgeoefende toezicht te regelen.

Onder goed ondernemerschap verstaat Waterbedrijf Groningen integer en transparant handelen door het bestuur en een goed toezicht hierop door de Raad van Commissarissen. Hoewel de Code is opgesteld voor beursgenoteerde vennootschappen, hecht Waterbedrijf Groningen er ook grote betekenis aan, omdat begrippen als lange termijn waarde-creatie, transparantie en integriteit centraal staan in de Code. Dit past goed bij onze maatschappelijke functie. Daarom hebben wij de best-practice bepalingen uit de Code, voor zover deze toepasbaar zijn voor een drinkwaterbedrijf met publieke aandeelhouders, geïmplementeerd. Hierbij rekening houdend met de specifieke vereisten voortvloeiend uit de Drinkwaterwet. Vanuit deze wet zijn een aantal belangrijke besluiten onderworpen aan de goedkeuring van de Algemene Vergadering, zoals het vaststellen van het drinkwatertarief en de winstbestemming. Ook de benoeming, het ontslag en het bezoldigingsbesluit van de Directie is voorbehouden aan de Algemene Vergadering.

Ten aanzien van de Code geeft Waterbedrijf Groningen hierna aan op welke punten wordt afgeweken, volgens het principe ‘pas toe of leg uit’:

  • De regels die expliciet geschreven zijn voor beursgenoteerde ondernemingen, one-tier bestuursstructuur en executive committee worden niet toegepast;
  • De regels die betrekking hebben op niet-structuurvennootschappen, administratiekantoor, institutionele beleggers als aandeelhouders worden niet overgenomen, omdat deze in strijd zijn met de in de statuten vastgelegde kwaliteitseisen aan aandeelhouders;
  • De directie is benoemd voor onbepaalde tijd. De Raad van Commissarissen wil zich niet op voorhand vastleggen over de benoemingsperiode. De Raad wil zich hierbij laten leiden door de feitelijke omstandigheden. Bij (voortijdige) beëindiging van de arbeidsovereenkomst worden de wettelijke en/of algemene cao-richtlijnen gevolgd. Geen specifieke afspraken zijn gemaakt over een ontslagvergoeding.
  • Waterbedrijf Groningen heeft in verband met de omvang van de organisatie geen onafhankelijke ‘bestuurssecretaris’ aangesteld. De Raad van Commissarissen heeft hiermee ingestemd. Secretariële ondersteuning aan de Raad van Commissarissen wordt wel vanuit de onderneming aangeboden, waarbij de voorzitter van de Raad van Commissarissen toeziet op effectiviteit en onafhankelijkheid van deze ondersteuning.
  • Waterbedrijf Groningen heeft in verband met de omvang van de onderneming geen interne auditfunctie ingericht. De Raad van Commissarissen heeft hiermee ingestemd. De adequate werking van beheersmaatregelen vormt onderdeel van het overleg tussen de auditcommissie en de externe accountant;
  • Informatieverstrekking en voorlichting aan de Algemene Vergadering verloopt niet via openbare persberichten en/of de website van de onderneming, omdat er sprake is van een vaste groep bekende aandeelhouders waarmee een rechtstreekse aandeelhoudersrelatie wordt onderhouden. De tussentijdse informatieverstrekking aan aandeelhouders is afgestemd op de aard van de onderneming (geen sprake van koersgevoelige informatie).
  • Voor de bezoldiging wordt de ‘Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)’ gevolgd. Zie ook toelichting jaarrekening.

Op waterbedrijfgroningen.nl zijn de diverse reglementen en overige documentatie te vinden over Corporate Governance van Waterbedrijf Groningen.

Diversiteitsbeleid

De profielschets van de Raad van Commissarissen beschrijft de uitgangspunten voor de samenstelling van de raad. Gestreefd wordt naar een evenwichtige samenstelling binnen de raad wat betreft de ervaring en affiniteit met de aard en cultuur van het bedrijf, alsook naar de in de Wet en Bestuur en Toezicht beoogde evenwichtige genderdiversiteit. Ultimo 2018 is het aantal mannen en vrouwen in de Raad van Commissarissen respectievelijk 66% en 33%. Het bestuur bestaat uit één directeur, zijnde een vrouw. Waterbedrijf Groningen voldoet hiermee aan de wettelijk beoogde genderdiversiteit. De huidige samenstelling van de raad en haar commissies is verder in lijn met de profielschets.