FINANCIELE RESULTATEN

Financieel beleid

Hoofdelementen uit het financieel beleid zijn een stabiel en marktconform tarievenbeleid, een laag operationeel kostenniveau en voldoende financiële ruimte voor innovatie en investeringen, zodat ook op langere termijn de kwaliteit van drinkwater en ook de leveringszekerheid veiliggesteld wordt. Verder dient het financieel beleid aan te sluiten op de solvabiliteitsvereisten en de vermogenskostenvergoeding (WACC) volgens de Drinkwaterwet.

Onder een stabiel en marktconform tariefbeleid wordt verstaan een tariefontwikkeling die gemaximeerd is op de geldende inflatiecijfers en een tariefstructuur die in overeenstemming is met de geldende uitgangspunten binnen de drinkwatersector. Positieve bedrijfsresultaten worden aangewend ter versterking van weerstandsvermogen en schuldminimalisering.  

In de Drinkwaterwet wordt een maximum gesteld aan de vermogenskosten die in rekening mogen worden de gebracht aan de klant en daarnaast wordt een maximum gesteld aan de solvabiliteit op eigen vermogen. Voor 2018 is de gemiddelde kostenvoet vastgesteld op 3,4% en een maximale solvabiliteit van 70%. Waterbedrijf Groningen voldoet aan beide financiële aspecten. 

In 2018 zijn de tarieven niet verhoogd, waardoor ons tarief nog steeds behoort tot de laagste drie in Nederland. Het resultaat exclusief resultaat uit deelnemingen is uitgekomen op € 2,0 miljoen (winst), hetgeen € 2,3 miljoen lager is dan voorgaand jaar. Het resultaat deelnemingen bedraagt € 0,1 miljoen (winst), waardoor het uiteindelijke resultaat na belastingen € 2,0 miljoen (winst) bedraagt.

Van het resultaat deelnemingen heeft € 0,8 miljoen (verlies) betrekking op de deelneming in WarmteStad B.V.: de opbouw van deze organisatie noodzaakt tot het maken van flink wat kosten. In 2017 bedroeg het resultaat € 3,5 miljoen (verlies), wat toen het gevolg was van desinvesteringen binnen het project Noordwest vanwege het wegvallen van geothermie als beoogde warmtebron voor de levering van warmte. Met € 0,7 miljoen (winst) ligt het aandeel in het resultaat van de deelnemingen North Water B.V. en Waterlaboratorium Noord B.V. € 0,6 miljoen lager dan vorig jaar. Van deze daling wordt € 0,5 miljoen verklaard door eenmalige posten inzake vennootschapsbelasting bij North Water B.V. Ook bevat het resultaat deelnemingen een bate van € 0,1 miljoen vanwege het opheffen van Futuro B.V., een vennootschap waarin meerdere waterbedrijven in Nederland in de afgelopen jaren samenwerkten bij het onderhouden van een klantenadministratiesysteem.

In 2018 is voor € 7,5 miljoen kort vreemd vermogen aangetrokken om de investeringsactiviteiten van het lopende jaar te financieren. Het is de verwachting dat deze financiering in 2019 of daarna zal worden omgezet in lang vreemd vermogen.

Het beleid van schuldminimalisering komt niet alleen onze huidige klanten ten goede, maar ook onze toekomstige klanten. Beperking van rentelasten maakt het ook in de toekomst mogelijk de tarieven laag te houden.

De kengetallen current ratio en solvabiliteit geven in 2018 aan dat de financiële positie van N.V. Waterbedrijf Groningen gezond is en zich ontwikkelt conform de verwachtingen en het ingezette beleid.

Juridische structuur

Naar de stand van 31 december is de juridische structuur als volgt:

Resultaat 2018

Het resultaat is als volgt te specificeren (bedragen x € miljoen).

  2015 2016 2017 2018
Opbrengsten 50,3 52,8 55,2 56,7
Bedrijfskosten 45,8 47,6 48,7 52,3
Bedrijfsresultaat 4,5 5,2 6,5 4,4
Financieel resultaat ‑2,4 ‑2,2 ‑2,2 ‑2,4
Resultaat deelnemingen 1,2 0,8 ‑2,1 0,1
Winstbelasting 0,0 0,0 ‑0,1 ‑0,1
         
Resultaat 3,3 3,8 2,1 2,0

Het resultaat exclusief resultaat uit deelnemingen is uitgekomen op € 2,0 miljoen (winst), hetgeen € 2,3 miljoen lager is dan voorgaand jaar. Het resultaat deelnemingen bedraagt € 0,1 miljoen (winst) (2017: € 2,1 miljoen verlies), waardoor het uiteindelijke resultaat 2018 € 2,0 miljoen (winst) bedraagt. In 2017 was dat € 2,1 miljoen.

Sinds 1 januari 2016 zijn N.V. Waterbedrijf Groningen maar ook haar deelnemingen North Water B.V. en North Water Afvalwater B.V. onderworpen aan de heffing van vennootschapsbelasting op grond van de Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen. De vennootschapsbelasting wordt berekend tegen het geldende tarief over het resultaat van het boekjaar, waarbij rekening wordt gehouden met permanente en tijdelijke verschillen tussen de winstberekening volgens de jaarrekening en de fiscale winstberekening, en waarbij actieve belastinglatenties (indien van toepassing) slechts worden gewaardeerd voor zover de realisatie daarvan waarschijnlijk is. Opgemerkt zij dat onderdelen van de implementatie van de vennootschapsbelastingplicht bij N.V. Waterbedrijf Groningen en haar hiervoor genoemde deelnemingen nog onderwerp zijn van overleg met de Belastingdienst. Naar verwachting zal het overleg met de Belastingdienst in 2019 worden afgerond.

Drinkwater- en industriewater leveranties in m3

In 2018 heeft N.V. Waterbedrijf Groningen 45,2 miljoen m3 drinkwater geleverd aan klanten in het voorzieningsgebied. Een stijging ten opzichte van 2017, toen 43,7 miljoen m3 is geleverd.

Onze deelneming North Water B.V heeft 20,4 miljoen m3 industriewater afgezet, tegenover 19,5 miljoen m3 in 2017. Het volume van het in de Zout Afvalwater Zuiveringsinstallatie (ZAWZI) te Oosterhorn gezuiverde afvalwater is ten opzichte van vorig jaar vrijwel gelijk gebleven, qua verwerking vervuilingseenheden is er sprake van een toename met 7%.

Tarieven

In 2018 heeft Waterbedrijf Groningen het integrale tarief voor een gemiddeld huishouden gehandhaafd op € 1,14 per m3. Er is afgezien van het doorvoeren van een tariefsverhoging ter grootte van de inflatie.

Bedrijfsopbrengsten

De totale bedrijfsopbrengsten in 2018 bedragen € 56,7 miljoen en zijn daarmee € 1,5 miljoen hoger dan het boekjaar 2017. De totale netto omzet drinkwaterlevering over 2018 bedraagt € 45,7 miljoen (2017 € 45,0 miljoen) en is als volgt te specificeren (bedragen x € miljoen).

  2015 2016 2017 2018
Bemeterd kleinverbruik 29,0 30,0 30,1 29,9
Onbemeterd kleinverbruik 1,0 1,0 1,0 0,9
Capaciteits-/grootverbruik 12,6 13,1 13,4 14,4
Overige (zusterbedrijven) 0,5 0,5 0,5 0,5
         
Totaal 43,1 44,6 45,0 45,7

De drinkwaterafzet in m3 is in 2018 gestegen met 1,6 miljoen m3. Bij een ten opzichte van 2017 ongewijzigd tarief per m3 zou dit resulteren in een toename van de totale netto drinkwateromzet met € 1,0 miljoen. Als gevolg van een correctie over voorgaand jaar bedraagt de uiteindelijke omzettoename € 0,7 miljoen.

De overige bedrijfsopbrengsten stijgen in 2018 ten opzichte van 2017 per saldo met € 0,6 miljoen. Dit is met name het gecombineerde effect van meer vergoedingen verrichte werkzaamheden voor derden c.q. deelnemingen (€ 0,4 miljoen), lagere incasso- en heraansluitingsopbrengsten (€ 0,4 miljoen) en eenmalige opbrengsten vanwege de verkoop van materiële vaste activa (€ 0,4 miljoen).

Bedrijfskosten

De totale bedrijfskosten zijn in 2018 € 52,3 miljoen. In 2017 was dit € 48,7 miljoen.

De kosten voor uitbesteed werk zijn met € 1,6 miljoen gestegen, met name als gevolg van meer inhuur derden (€ 0,9 miljoen) en meer onderhoudswerkzaamheden (€ 0,9 miljoen). De overige posten binnen het uitbesteed werd daalden per saldo met € 0,2 miljoen. De hogere kosten inhuur derden houden vooral verband met de ingebruikname van een nieuw systeem voor de klantenadministratie en de ad interim invulling van enkele lijnfuncties.

De kosten voor salarissen/overige personeelskosten zijn in 2018 met € 0,7 miljoen gestegen. Dit betrof met name een door de werkgever vastgestelde salarisverhoging van 2,0% met terugwerkende kracht tot 1 januari 2018. Deze verhoging kwam in de plaats kwam van een cao-verhoging en had ook betrekking op 2017. Het aantal FTE’s ultimo december 2018 (221,1 FTE) is ten opzichte van ultimo december 2017 (220,9 FTE) vrijwel gelijk gebleven.

De afschrijvingskosten zijn met € 1,0 miljoen gestegen ten opzichte van het jaar 2017. Dit is met name het gevolg de ingebruikname van een nieuw systeem voor de klantenadministratie (€ 0,4 miljoen hogere afschrijvingen) en het gereedkomen van meerdere investeringsprojecten waarop vanaf 2018 wordt afgeschreven, zoals aanpassingen in het kader van Aanpak Ring Zuid, het centraal magazijn in Hoogezand, aanpassen zinkers Winschoterdiep en de ringweg Aduard.
 
De overige posten binnen de bedrijfskosten bevinden zich in 2018 op een met 2017 vergelijkbaar niveau.

Investeringsuitgaven

De investeringsuitgaven in (im-)materiële vaste activa in 2018 bedragen € 24,2 miljoen, hetgeen hoger is dan het jaar 2017 (€ 19,5 miljoen). De investeringen zijn als volgt te specificeren (bedragen x € miljoen):

  2018
Productie  
Renovatie en nieuwbouw pompstations 4,2
Distributie  
Transportleiding Haren 3,0
Aanpak Ring Zuid 1,3
Leidingwerk (saneringen) 9,4
Leidingwerk (nieuwe aansluitingen) 1,8
Overige  
Nieuwbouw/verbouw centraal magazijn 2,2
Watermeters/meetstraten 0,6
ICT/Mecoms 1,1
Overig 0,6
   
Totaal 24,2

Current ratio

De current ratio geeft de verhouding weer tussen de activa welke op korte termijn in geld omgezet kunnen worden en de verplichtingen die op korte termijn moeten worden voldaan.

In 2018 komt de current ratio uit op 0,33 (2017: 0,48). 

Na een stijging in 2017 als gevolg van het destijds aantrekken van extra (langlopende) financiering daalt de current ratio in 2018. Deze daling is veroorzaakt door het ultimo 2018 aantrekken van een kortlopende financiering in de vorm van een kasgeldlening en een grotere uitnutting van bestaande rekening-courant faciliteiten bij BNG dan ultimo 2017.

Solvabiliteit

De solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het eigen vermogen en het totale vermogen. In 2018 komt de solvabiliteit uit op 36,0% (2017: 37,9%).

Met een solvabiliteitsniveau van 36,0% voldoet Waterbedrijf Groningen volledig aan de vereisten van zowel de Drinkwaterwet (maximaal 70%) als aan de eis van banken ten aanzien van onze lopende financieringsovereenkomsten (tot en met 2023 minimaal 20%, vanaf 1 januari 2024 minimaal 25%).